Thank List

Success Partners

Thank you for your wonderful empowerment

Zid
(Mazen Aldarrab)
Riyadh

Samar’s Bakery & Patisserie
(Samar's Bakery & Patisserie)
Jeddah

KAUST Academy
(Mohammed Alkaldi)
Jeddah

Chef Ahmed
(Sameer Mohammed)
Riyadh

Bint Alqadi
Khobar

Wazen
(Sami Almoeehi)
Jeddah

Five Elephants
(Sameer Mohammed)
Riyadh

Lunment
(Dimah Almasoud)
Riyadh

FlyAkeed
(Bassam Almohammadi)
Riyadh

Code for Girls
(Deema Alamer)
Riyadh

Nqoodlet
(Mohamed Milyani)
Riyadh

Starvania
(Meaad Aflah)
Riyadh

EIC
Jeddah

Eventful
(Yarob Almostafa)
Riyadh

EMS
(Ahmed Alastal)
Jeddah

Innovation Ventures
(Abdulrahman Hariri)
Jeddah

Wadi Makkah
(Abdullah Murad)
Makkah

Alraedah Finance
(Ali Albuhussain)
Riyadh

Hamadah Bakery
(Rayan Hamadah)
Jeddah

Rekaz
(Abdulaziz Alkharashi)
Riyadh

Kibreet
(Mahmoud Akram)
Jeddah

El Gato
Jeddah

SKETCH Productions
(Ahmed Filmban)
Jeddah

DOO Agency
(Khalid Alhindi)
Tabuk

Warsha Plus
(Abdulrahman Shahbar)
Jeddah

Ejaro
(Omar Bahareth)
Jeddah

Squadio
(Saad Almalki)
Riyadh

Jahez Digital
(Ibrahim Alshaya)
Riyadh

Xpand Conference
(Tambi Jalouqa)

Hala
(Anmar Fathaldin)
Riyadh

Seyora Multimedia
(Yosra Banjar)
Makkah

Merchant logo King Fahad Public Library
Jeddah

Malaa
(Abdullah Bahabri)
Riyadh

Qawafel
(Qays Bahurmuz)
Riyadh

Cohere
(Jay Alammar)

Endeavor Saudi Arabia
(Mashaael Alsowelim)
Riyadh

Moyasar
(Abdulaziz Alshetwi)
Riyadh

Msaaq
( Hussam Abd)
Jeddah

Resal
(Hatem Kameli)
Jeddah

Nana
(Sami Alhelwah)
Jeddah

Labayh
(Ibrahim Samarqandi)
Riyadh

Prism Studio
(Safwan Babtain)
Jeddah

Dukan
Jeddah

Quantum Platform
(Reem Nteifeh)
Jeddah

Theen
(Saud Bawazeer)
Jeddah

Upgrade Creative Space
(Mohammed Mallisho)
Jeddah

IKEA Forward
(Mohannad Nabulsi)
Jeddah

Scalers
(Ahmed Alshehri)
Riyadh

Tabcom
(Tamim Olayan)
Jeddah

Center of Digital Entrepreneurship (CODE)
(Shaima Naji)
Riyadh

Lucidya
(Abdullah Asiri)
Riyadh

EleeN
(Dimah Almasoud)
Riyadh

Salla
(Nawaf Hareeri)
Makkah

Jeddah Chamber
(Bandar Arab)
Jeddah

Quant
(Motaz Hajaj)
Riyadh

The Social Space
(Sara Altowairgi)
Jeddah

Sharik Hub
(Owaid Alsubaei)
Jeddah

Drahim
(Sultan Alkhayal)
Riyadh

Blue Tango Street
(Bayan Mashat)

Sidanah Cultural Center
(Ghada Baflah)
Jeddah

Sawerly
(Mohammed Alzahrani)
Jeddah

Forn We Saj
Jeddah

Prince Mohammed Bin Salman College of Business & Entrepreneurship (MBSC)
(Ahmed Dumyati)
KAEC

Montajat
(Hamad Altamimi)
Riyadh

Marketing Box
(Mohammed Alamami)
Jeddah

Classera
(Mohammed Alashmawi)
Jeddah

Office Station
(Abdulelah Barnawi)
Jeddah

Geeks Valley
(Taher Alblowe)
Jeddah

Tarmeez Academy
(Yarob Almostafa)
Riyadh

Mozn
(Ghada Alshemaimry)
Riyadh

Thakaa Center
(Hadeel Almqani)
Riyadh

UX Lit
(Yasir Alharbi)
Riyadh

Bab Rizq Jameel
(Hashim Daghestani)
Jeddah

PSMap
(Ammar Alkhaldi)
Riyadh

RAED Ventures
(Talal Alasmri)
Riyadh

yumealz
(Safwan Saigh)
Jeddah

YQ Productions
(Mahmoud Akram)
Jeddah

Badir
(Abdullah Abduljawad)
Jeddah

CyberME
(Nawaf Almusaibeeh)
Riyadh


Participants

Thank you for your great participation

Salah Alkhwlani
Makkah

Tasneem Dosoqi
Khobar

Majed Althagafi
Riyadh

Hussam Abd
Jeddah

Yousef Alsenani
Riyadh

Mazen Aldarrab
Riyadh

Abdulaziz Alkharashi
Riyadh

Waad Alkatheeri
Jeddah

Mazen Rukayni
Riyadh

Rabab Alomairy
Thuwal

Hussam Gharawi
Riyadh

Mohammed Orabi
Riyadh

Sultan Alzohofi
Jeddah

Turki Alotaibi
Riyadh

Ahmed Aljabreen
Riyadh

Muath Alfouzan
Riyadh

Mazen Melibari
Riyadh

Abdullah Hashim
Riyadh

Ghassan Alsafi
Riyadh

Abdullah Salem
Makkah

Hatem Alharbi
Jeddah

Walla Nahas
Jeddah

Ali Alhoshaiyan
Riyadh

Tambi Jalouqa

Jay Alammar
Riyadh

Mohammad Refai
Jeddah

Fahad Alshareef
Riyadh

Jawharah Alabdulqader
Riyadh

Kholoud Alghamdi
Jeddah

Ahmed Saeed
Jeddah

Hashim Geoffrey
Jeddah

Naif Alsmri
Riyadh

Khalid Alhokail
Riyadh

Saif Alshammari
Riyadh

Abdullah Alburayh
Riyadh

Tahani Alghamdi
Riyadh

Mohammed Ghawanni
Riyadh

Kholoud Jouda
Jeddah

Abdullah Alhoshan
Riyadh

Ammar Alkhaldi
Riyadh

Asmaa Alandijani
Riyadh

Nawaf Hareeri
Makkah

Mohamad Bahamdain
Riyadh

Yousef Alrasheedi
Riyadh

Munirah Alwhibi

Olayan Alharbi
Riyadh

Jassim Alharoon
Riyadh

Abdulaziz Alaboudi
Riyadh

Lujayn Alhddad
Riyadh

Yousef Alkhlefah
Riyadh

Safwan Saigh
Jeddah

Motaz Hajaj
Riyadh

Omar Malaikah
Jeddah

Khaled Alosaimi
Riyadh

Turki Bahamdan
Makkah

Abdullah Alghamdi
Jeddah

Ahmad Alhuwwari
Riyadh

Hashim Habtur
Riyadh

Mustafa Alesayi
Riyadh

Eman Alashwali

Khaled Senawy
Riyadh

Ghamdan Alhussam
Makkah

Yarob Almostafa
Riyadh

Reda Banjar
Jeddah

Mohammed Alkaldi
Riyadh

Sama Gazzaz

Mohammad Alashmawi
Jeddah

Bayan Alsefri
Jeddah

Wafaa Alashwali
Jeddah

Amin Fadul
Makkah

Ragad Allwihan
Jeddah

Abdullah Alhazmi
Riyadh

Talal Alasmri
Riyadh

Saud Bawazeer
Riyadh

Sami Almoeehi
Jeddah

Yasser Aljohani
Jeddah

Bilal Hussain
Riyadh

Asmaa Fatani
Riyadh

Abdullah Assiri
Riyadh

Meaad Aflah
Riyadh

Abdelrahman Ibrahim
Abha

Rami Bokhari
Jeddah

Musfer Alyami
Riyadh

Sultan Alkhayal
Riyadh

Hasan Alhendi
Riyadh

Ahmad Alzaini
Riyadh

Nawaf Almusaibeeh
Riyadh

Lama Alziyad
Riyadh

Saud Alhawawi
Riyadh

Mohammed Algadhib
Jeddah

Ahmed Bukhamseen
Riyadh

Abdullah Asiri
Riyadh

Abdullah Murad
Makkah

Ibrahim Bamehriz
Jeddah

Anas Alamoudi
Jeddah

Firas Namazi
Riyadh

Bassam Almohammadi
Riyadh

Jihan Alharbi
Jeddah

Hatem Kameli
Jeddah

Abdullah Bajri
Jeddah

Abdullah Mzaien
Riyadh

Mohammed Rashidi
Riyadh

Tariq Alturkestani
Jeddah

Basem Aljedai
Riyadh

Mohammad Alhomaid
Riyadh

Ali Albuhussain
Riyadh

Shehab Beram

Reem Almutairi
Jeddah

Sara Bin Ladin
Jeddah

Muslih Alzahrani
Riyadh

Mohamed Milyani
Riyadh

Walaa Altowairiki
Jeddah

Jalal Alowibdi
Jeddah

Faruk Caglar

Wadah Esam
Riyadh

Abdulrahman Shahbar
Jeddah

Abdulrahman Hariri
Jeddah

Naila Alkhalawi
Jeddah

Ammar Waganah
Jeddah

Khalid Alaraifi
Jeddah

Razan Alaskar
Riyadh

Samy Alzhrani
Jeddah

Fozan Alkhalawi
Jeddah

Taher Alblowe
Jeddah

Najwa Alghamdi
Riyadh

Hussam Alzughaibi
Riyadh

Abdullah Khamis
Makkah

Muath Aljehani
Riyadh

Abdulrahman Alomran
Riyadh

Deema Alamer
Riyadh

Amged Osman
Jeddah

Bayan Mashat

Mohammed Alghamdi
Riyadh

Amr Shukri
Jeddah

Turki Bin Jahlan
Makkah

Tarek Alsawaf
Riyadh

Ruba Almarroti
Riyadh

Huthaifa Afanah
Riyadh

Maha Almutairy
Riyadh

Reem Mokhtar
Jeddah

Mustafa Youldash
Makkah

Fahad Alnafea
Jeddah

Abdulrahman Abbag
Makkah

Hatem Ben Yacoub
Jeddah

Abdulrahman Saud
Riyadh

Yousif Aldolaijan
Riyadh

Omar Bahareth
Riyadh

Abdullatif Alblowi
Riyadh


Supporters

Thank you for your lovely support

Mohammed Alkaf
Jeddah

Islam Elgamal
Riyadh

Shorouq Basnawi
Jeddah

Heba Obaidoun
Jeddah

Alanoud Alsamari
Riyadh

Tahani Alharbi
Jeddah

Mohja Aljahdali
Jeddah

Wedyan Almushaddag
Jeddah

Essa Atawi
Riyadh

Madawi Alayadi
Riyadh

Abubaker Hussien
Jeddah

Afnan Alsadhan
Riyadh

Mohammed Almirabi
Jeddah

Taif Alsufiani
Riyadh

Osamah Ali
Jeddah

Amna Altasan
Jeddah

Rashed Kamal
Riyadh

Abdulrahman Alduwailah

Rayan Alamoudi
Jeddah

Hatem Alsolame
Jeddah

Maria Alattas
Jeddah

Sultan Alqahtani
Riyadh

Badr Alqadi
Jeddah

Hanan Sheikh
Jeddah

Fozan Alkhalawi
Jeddah

Faisal Hatem
Makkah

Mohammed Albaity
Jeddah

Maan Ashkar
Riyadh

Abdullah Muzain
Jeddah

Abdulrahim Abdullah
Riyadh

Aisha Alsakkaf
Riyadh

Bayan Alsefri
Jeddah

Abdullah Eid
Riyadh

Nouf Alnajimi
Jeddah

Anfal Alshehri
Jeddah

Alhassan Alsaadi
Jeddah

Abdulrahman Alfulayt
Riyadh

Rami Taiba
Jeddah

Maha Alaskar
Riyadh

Saif Alharthi
Jeddah

Abdulaziz Alqurashi
Jeddah

Bandar Arab
Jeddah

Othman Alamoudi
Jeddah

Joud Alsuwaidan
Riyadh

Alaa Madani
Riyadh

Ammar Tahan
Riyadh

Omar Bahareth
Riyadh

Sarah Aljalsi
Jeddah

Lamia Baabdallah
Jeddah

Razan Alkhubaizi
Riyadh

Musa Alzahrani
Riyadh

Mohammed Alshawi
Jeddah

Rawabi Alsalamah
Riyadh

Ashwaq Alshahrani
Riyadh

Ahmed Basalama
Jeddah

Sarah Alshehri
Riyadh

Sarah Altalhi
Jeddah

Sarah Alsaqqaf
Jeddah

Yazeed Sobahi
Jeddah

Asem Alnogaithan
Riyadh

Sultana Alotaibi
Jeddah

Shaima Alghamdi
Riyadh

Mohanad Batarfi
Jeddah

Rahaf Alrashidi
Jeddah

Salman Butt
Makkah

Noura Sheikh
Jeddah

Abdullah Bahabri
Jeddah

Sultan Bajaja
Jeddah

Ziyad Alruwaished
Riyadh

Sara Almadi
Riyadh

Ahmed Fares
Jeddah

Mashael Alqahtani
Jeddah

Motaz Goni
Riyadh

Kholoud Abuouf
Jeddah

Nermien Emad
Riyadh

Haneen Bundakji
Jeddah

Ahmed Almalki
Jeddah

Hammam Aljeddawi
Jeddah

Abdullah Alodainy
Riyadh

Lujain Alqarni
Jeddah

Abdulelah Noor
Jeddah

Manar Khattabi
Jeddah

Fares Hamdan
Makkah

Abdulaziz Alsalami
Jeddah

Alhanouf Horaib
Jeddah

Sara Alhamdani
Riyadh

Majd Alsharif
Jeddah

Mohanad Alhuqbani
Riyadh

Osama Abdo
Jeddah

Abdullah Alrayes
Riyadh

Aisha Nass

Ehsan Fahmi
Riyadh

Bashayer Hindi
Jeddah

Abdulrahman Aldaeaj
Riyadh

Loai Maghrabi
Jeddah

Bashayer Alqahtani
Riyadh

Anan Alaqeel
Jeddah

Sarah Almalki
Jeddah

Sara Alshreef
Riyadh

Ahmed Alarifi
Jeddah

Hossam Abd
Jeddah

Abdulrahman Harith
Riyadh

Abdullah Alamoudi
Jeddah

Albandari Alotaibi
Riyadh

Haya Alsharif

Ebtehaj Albadri
Jeddah

Atif Saab
Jeddah

Amna Jameel
Khobar

Hamed Sayed
Jeddah

Ibrahim Imam
Jeddah

Wejdan Mousa
Jeddah

Ola Njeim
Jeddah

Muhannad Alghamdi
Riyadh

Muhannad Najjar
Riyadh

Mashael Alsharif
Jeddah

Emad Kashgari
Riyadh

Omar Ahmed
Jeddah

Mohammed Alzahrani
Jeddah

Amer Almuhalhal
Jeddah

Reem Albalaa
Riyadh

Mohammed Alattas
Jeddah

Abdulaziz Bahamid
Makkah

Raed Alqarni
Riyadh

Khaled Alosaimi
Riyadh

Sultan Alyazidi
Jeddah

Sameer Mohammed
Riyadh

Hanan Alaqeel
Jeddah

Arwa Alkhattabi
Jeddah

Raad Badr
Jeddah

Qasim Bagher
Jeddah

Omar Khayat
Riyadh

Mohammed Abu Shamleh
Riyadh

Mohammed Balkm
Jeddah

Abdulrahman Alkanani
Jeddah

Asmaa Alsulami
Jeddah

Budoor Bahamam
Jeddah

Abdulrahman Hariri
Jeddah

Shahad Aljalsi
Jeddah

Mazen Malibari
Makkah

Abdulrahim Fatani
Jeddah

Hashim Geoffrey
Jeddah

Ahmed Alharthi
Makkah

Abdelhadi Jafaar
Riyadh

Weaam Tarmom
Riyadh

Duaa Almosa
Jeddah

Jawharah Alabdulqadir
Riyadh

Julaid Yousif
Jeddah

Hala Haneya
Riyadh

Makram bin Ishaq
Jeddah

Fares Asiri
Jeddah

Salamah Alshayea
Riyadh

Rami Baqatyan
Riyadh

Abdullah Alsharif
Jeddah

Nermien Emad
Riyadh

Hamed Alkaf
Jeddah

Hadi Alhanfoush
Khobar

Ahmed Akilah
Jeddah

Reem Almutairi
Jeddah

Faisal Haddad
Jeddah

Mazen Alanqari
Jeddah

Ranad Saklou
Jeddah

Marwa Nadrin
Jeddah

Nouf Algharabi
Jeddah

Jannah Baarmah
Jeddah

Ibrahim Alraiqi
Riyadh

Hanan Alotaibi
Riyadh

Dalal Alolayani
Jeddah

Roaa Alzahrani
Riyadh

Riyadh Saad
Jeddah

Ibrahim Alghalayini
Jeddah

Goni Mohammed
Riyadh

Adel Aldawood
Riyadh

Hussain Attar
Jeddah

Mohammed bin Ishaq
Jeddah

Ali Alzahrani
Jeddah

Fadi Yahya
Riyadh

Abdullah Alhawsawi
Medina

Ahmed Alharthi
Jeddah

Yazeed Alkhalaf
Riyadh

Abdulrahman Alamer
Jeddah

Mansour Alarifi
Jeddah

Mohammed Alali
Riyadh

Hamad Bingali
Makkah

Ghofran Alidrisi
Jeddah

Ali Kamakhi
Jeddah

Sarah Aljathlan
Riyadh

Abdulrahman Alhamdani
Riyadh

Ismail Qawzi
Jeddah

Sarah Alasheikh
Jeddah

Walid Mubarak
Jeddah

Muteb Alobaiwi
Riyadh

Amirah Alfawzan
Riyadh

Sultan Sultan
Jeddah

Ranad Rajab
Jeddah

Hussain Alqarni
Jeddah

Taj Mahmoud
Riyadh

Ahmed Malibari
Jeddah

Majid Alharbi
Medina

Ranad Mokhtar
Jeddah

Faris Banjar
Jeddah

Rami Abdulmalik
Jeddah

Yasser Qarot
Jeddah

Anas Sheikh
Riyadh

Sulaiman Alsubaie
Jeddah

Husam Gharawi
Riyadh

Nora Alhejaily
Riyadh

Ghadi Alharthi
Jeddah

Nawaf Alharbi
Jeddah

Mohammed Almalki
Jeddah

Ahmed Kifi
Jeddah

Waleed Qrmli
Riyadh

Jawaher Alyahya
Riyadh

Wedad Alqathmi
Jeddah

Ali Bawazeer
Riyadh

Ghada Sorour
Jeddah

Faisal Alokaily
Riyadh

Ahmed Alghamdi
Jeddah

Youssef Aldabbagh
Jeddah

Mohammed Mustantiq
Jeddah

Dalal Almuammar
Riyadh

Orjuwan Zaafarani
Riyadh

Foad Alshabibi
Jeddah

Omar Abaza
Riyadh

Fatma Adam
Jeddah

Naif Alarifi
Jeddah

Abdulelah Barnawi
Jeddah

Osama Essameldin
Jeddah

Munira Aldafyan
Riyadh

Muath Alodaini
Jeddah

Badr Alzahrani
Riyadh

Amani Alharthi
Jeddah

Mohammed Almalki
Jeddah

Yasser Aljohani
Jeddah

Mohammed Kashmiri
Jeddah

Rima Almaliki
Jeddah

Mohammed Abuzaid
Jeddah

Sarah Badri
Makkah

Joud Alamer
Riyadh

Duaa Marwan
Jeddah

Fouad Alfarhan
Jeddah

Fawaz Alotaibi
Jeddah

Osama Jan
Riyadh

Abdulsalam Adem
Riyadh